Zakelijke Mediation

Zakelijke mediation is niet voor iedereen. Je moet de confrontatie aangaan. En je moet de wens hebben om dit conflict op te lossen. Zodra jullie aan tafel komen, nemen wij het over.

Faciliterende Mediation

Faciliterende mediation is een veelgebruikte methode om zelf conflicten op te lossen met behulp van een onpartijdige gespreksleider.

Evaluatieve Mediation

De mediator kijkt niet alleen naar het proces maar ook naar de inhoud. Evaluatieve mediation is meer oplossingsgericht.

Conciliatieve bemiddeling

In deze vorm van zakelijke conflictbemiddeling doet de gespreksleider actief voorstellen om tot een oplossing te komen.

Onze werkwijze

Kies de vorm van de mediation

 • Korte intake
 • Kies een passende vorm en stijl van de mediation
 • Tekenen mediationovereenkomst

Inhoudelijke sessies

 • 4-6 bijeenkomsten op neutraal terrein
 • Maximaal 2 uur
 • Kort verslag achteraf

Afspraken vastleggen

 • Convenant tekenen
 • Vastleggen vervolgacties
 • Debriefing en overdracht

Tarieven

Wij werken met vaste uurtarieven. Je kunt onze werkzaamheden altijd stopzetten of beëindigen. Je krijgt maandelijks van ons een gespecificeerd uren overzicht.

Zakelijk tarief

Wij rekenen vanaf € 225 per uur (excl. btw) voor een zakelijke mediation.

Alles over Zakelijke Mediation

Wat en hoe?

Zakelijke mediation is een snelle en goedkope manier om zakelijke conflicten op te lossen. Zakelijke mediation is bedoeld voor ondernemers die een (dreigend of openlijk) conflict hebben met een andere partij. Dat kan ook een familielid of echtgenoot zijn.

Zakelijke mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De betrokken partijen proberen zelf onder leiding van een deskundige, onpartijdige mediator tot een oplossing te komen. Daarmee voorkomen zij hoge advocaatkosten en de kostbare gang naar de rechter.

Een zakelijke mediation bestaat uit 3 fasen:

 1. Intake en ondertekening van de mediationovereenkomst
 2. Inhoudelijke sessies
 3. Uitwerken van een vaststellingsovereenkomst (“VSO”)

Een zakelijke mediation begint altijd met een intakegesprek. Bij voorkeur met alle partijen. De mediation gaat formeel van start na het ondertekenen van de medationovereenkomst.

De mediation stopt na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst of nadat één van beide partijen niet meer door wil gaan met de mediation.

De mediator zorgt voor een veilige, ontspannen setting waarin de deelnemers zich vertrouwelijk uit kunnen spreken over hun conflict. De mediator zorgt vooraf voor ondertekening van de mediationovereenkomst en licht de procedure toe. Daarna leidt de mediator de gesprekken en brengt hij of zij achteraf een kort verslag uit.

Afhankelijk van de wens van de deelnemers heeft de zakelijk mediator een meer actieve of een meer passieve rol.

Wanneer inzetbaar?

Zakelijke mediation wordt bij alle mogelijke zakelijke conflicten ingezet bij:

 • uitkoop van aandeelhouders
 • conflicten in het familiebedrijf
 • de waarde van de aandelen
 • vastgoed of huurcontracten
 • spanning in de maatschap
 • investeerders banken of financiers
 • conflict met de directie of met het Management Team
 • contractbreuk met klanten of toeleveranciers

De belangrijkste zakelijke conflictgebieden zijn:

 1. In- en uitkoop van aandelen (waardebepaling, exit-bepalingen)
 2. Contract (contractbreuk, niet nakomen van afspraken)
 3. Relatie (vertrouwensbreuk, echtscheiding, nalatenschap)
 4. Zeggenschap (inspraak bij belangrijke besluiten, benoeming en ontslag)
 5. Inkomen en verdeling van geld (salaris, bonus, winstdeling, dividend)

Zakelijke mediation is eigenlijk voor elk zakelijk conflict geschikt. De belangrijkste voorwaarde is dat beide partijen vrijwillig met elkaar aan tafel willen om het zelf op te lossen.

Zodra een partij niet (meer) wil praten kan er geen mediation plaatsvinden.

Vormen en alternatieven

 1. Faciliterende mediation: de mediator neemt een neutrale positie in als onafhankelijke gespreksleider. De mediator stelt vragen en voert interventies uit. Oplossingen worden door de deelnemers zelf aangedragen en samen uitgewerkt. Faciliterende mediation wordt meestal gebruikt als beide partijen hierna met elkaar door willen of moeten werken.
 2. Evaluatieve mediation: de mediator stuurt de deelnemers wat nadrukkelijker naar een oplossing toe. Omdat de mediator wat meer sturend is gaat de mediation sneller maar is er minder ruimte om samen de oorzaken van het conflict te onderzoeken. Evaluatieve mediation wordt meestal gebruikt als beide partijen hierna niet meer met elkaar verder willen of moeten werken.
 3. Conciliatieve mediation: de mediator heeft hier een nog actievere rol en adviseert de deelnemers gevraagd en ongevraagd over zaken. Conciliatieve mediation maakt ook gebruik van het “mediator proposal” waarbij de mediator zelf oplossingen aandraagt. Deze vorm van mediation wordt meestal gebruikt bij ruziesplitsing en boedelverdeling.
 4. Pendel mediation. Als de deelnemers het niet op kunnen brengen om met elkaar in dezelfde ruimte te verblijven kan de mediation worden voortgezet in de vorm van afzonderlijke gesprekken met de mediator. De mediator pendelt tussen de deelnemers totdat er een definitieve oplossing wordt bereikt.

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke mediationstijlen:

 • Transformatieve mediation: deze stijl is gericht op het herstellen van de relatie en het vertrouwen. De deelnemers gaan op zoek naar het “grotere plaatje” waarbinnen dit conflict kon plaatsvinden. Daarna zijn ze zelf in staat om oplossingen voor hun conflict te bedenken.
 • Narratieve mediation: deze stijl is gericht op het onderzoeken van de verhalen van de deelnemers en het samen verkennen van een nieuw, alternatief verhaal.
 1. (Schikkings-)onderhandelingen. Ondernemers in een conflictsituatie kunnen proberen om zelf of met behulp van financieel specialisten en advocaten tot een oplossing te komen. Bij een rechtszaak zal de rechter soms aansturen op een schikking. Als beide partijen daar open voor staan kunnen er schikkingsonderhandelingen worden gevoerd.
 2. Deelrechtspraak. Het kan gebeuren dat er tijdens een mediation of (schikkings-) onderhandeling over één belangrijk onderdeel geen overeenstemming komt. De deelnemers kunnen dan de civiele rechter vragen om alleen over dit punt (“het deelgeschil”) een uitspraak te doen. Dit heet de deelgeschilprocedure.
 3. Bindend Advies. Ondernemers in conflict kunnen samen een onafhankelijke deskundige aanstellen om een bindend advies te geven. Zij spreken vooraf schriftelijk af om zich aan dat bindend advies te houden. Het bindend advies heeft de juridische status van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Als er ernstige gebreken in staan kan je het bindend advies bij de rechter aanvechten.
 4. Arbitrage. Ondernemers kunnen hun geschil voorleggen aan een Arbitrage Instituut. Arbitrage werkt hetzelfde als een gerechtelijke procedure maar dan met 1 of 3 civiele arbiters. De uitspraak van de arbitragecommissie (“arbitraal vonnis”) is bindend en wordt internationaal erkend. De kosten van een arbitrageproces zijn hoog.
 5. Collaborative practice. Komt met name in echtscheidingsprocedures voor. Elke ondernemer heeft een eigen team met een advocaat en één of twee deskundigen. Beide teams spreken af om onderling de meest passende oplossing te zoeken zonder naar de rechter te stappen. Het overlegproces wordt voorgezeten en begeleid door een onafhankelijke coach. Andere onafhankelijke deskundigen worden waar nodig gevraagd om advies te geven.
 6. Regierechtspraak. Hierbij neemt één rechter de regie over alle geschillen binnen bijvoorbeeld een echtscheiding. Dit voorkomt dat een conflict binnen verschillende gerechtelijke instanties wordt aangebracht. De rechter overziet het geheel beter, spreekt de ouders direct aan neemt maatwerk beslissingen.
 7. Reguliere rechtspraak. De reguliere gang naar de Rechtbank (Geschillenregeling, Vermogensrecht) of de Ondernemingskamer (Enquêterecht) van het Hof in Amsterdam staat iedere ondernemer met een zakelijk conflict open.

Voordelen

 1. Deelnemers aan de mediation houden zelf de regie. Zij zijn onafhankelijk en mogen zelf nadenken over een passende oplossing.
 2. Zakelijke mediation is stukken goedkoper dan het inhuren van een advocaat en de kosten van een juridische procedure.
 3. Zakelijke mediation is veel sneller dan een gang naar de rechter.
 4. De mediation is vertrouwelijk en vindt plaats onder geheimhouding. Rechtspraak is openbaar, uitspraken worden gepubliceerd.
 5. De setting van een mediation is persoonlijker en informeler dan in een procedure.
 6. Niet alleen juridische argumenten spelen een rol, alles wat belangrijk is in de relatie mag naar voren worden gebracht.
 7. De afspraken in een mediation worden beter nagekomen dan bij een vonnis of beschikking van de rechter.

Een juridische procedure kan in eerste aanleg al snel tussen de € 25.000,- en € 50.000,- kosten. Er zijn voorbeelden van zakelijke ruzies in familiebedrijven die nu al 10 jaar duren en al meer dan 10 verschillende zittingen hebben gehad.

Een zakelijke mediation kost gemiddeld tussen de € 3.500,- en € 10.000,- afhankelijk hoe snel partijen er uit zijn. Het is verreweg de goedkoopste manier van conflictoplossing.

Onze 3 voordelen zijn:

 • Wij zijn deskundige en onafhankelijke MfN Registermediators
 • Wij hebben financiële (waardebepaling), fiscale en juridische kennis in huis om elke oplossing direct uit te werken tot een overeenkomst of contract
 • Wij hebben een breed aanbod van mediationvormen en -stijlen waaruit je kunt kiezen